บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

SUSTAINABILITY

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Big Cleaning Day

27.12.2023

วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการ 5ส. ภายใต้ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)  นำโดย นายไพรัช  ขำดี  ผจก.ฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น ประธานคณะกรรมการ 5ส. ปี 2566 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  จำนวน 2 วัน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกท่าน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นกลุ่มพื้นที่ และลงมือปรับปรุงพื้นที่ ปฏิบัติงานของตนเอง ทำให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้สะดวกในการค้นหาของหรือเอกสาร ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงาน สร้างความเป็นระเบียบ วินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
 

กิจกรรมนันทนาการที่ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care)

26.12.2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน ) โดยมี นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย และ ทีมงาน เป็นตัวแทน บริษัท ร่วมให้ความรู้ และ จัดกิจกรรมนันทนาการที่ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (
Care) ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครปฐม สืบเนื่องจากโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย " ช่างอะคริลิคร่วมสมัย " เพื่อให้ผู้ต้องขังผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนนำความรู้ที่ได้ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค

21.12.2023

วันที่ 21 ธันวาคม 2567

บริษัท จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค “ ตามโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ประจำปี2566 ” ซึ่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้อง Technical Center เกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ประโยชน์การใช้งานจากแผ่นอะคริลิคและมีการสอนให้นักเรียนทำชิ้นงานจากอะคริลิคเพื่อเป็นของที่ระลึกด้วยตนเอง โดยคุณวิทยา มงคลขจิต ผจก.ฝ่ายเทคนิคอลเซ็นเตอร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ"
 

ต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

07.12.2023

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2  ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน  , โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ในงาน “ CAC National Conference 2023 ” ผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ โดย นายสุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบ ใบรับรองการต่ออายุ จาก คุณวิชัย  อัศรัสกร  กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
 

กิจกรรมช่วยกันแยกขยะ

29.11.2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

              บริษัท จัดกิจกรรม ช่วยกันแยกขยะ ลดการใช้ ลดการทิ้ง ใช้ซ้ำและแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการนำกระดาษหรือวัสดุต่างๆที่ไม่ใช้งานแล้วเปลี่ยนจากขยะให้กลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า   เช่น  การนำกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้วในสำนักงานไปเป็นส่วนประกอบหลักของการทำปุ๋ยดิน   เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดทำลาย กำจัด , ลดปริมาณกระดาษที่ไม่ใช้งาน , ลดการสร้างมลพิษแก่โลก ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยัง นำเอาปุ๋ยดินเหล่านั้น มาใช้ในการปลูกพืชที่มีประโยชน์ต่อไป
 

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

22.11.2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

     กิจกรรมต่อต้านการทุจริต โครงการการสร้างแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรม ต่อเนื่องขยายผลจากการได้รับรองจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2560 โดยกิจกรรมในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึง ความไม่สอดคล้อง, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่เป็นธรรม, ขัดต่อกฎหมาย และนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com