TH EN

SUSTAINABILITY

การพัฒนาที่ยั่งยืน

รณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  TO BE NUMBER ONE

01.07.2022

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เจ้าหน้าที่จากแรงงาน จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวสุภาวดี  ภาคสังข์ นักวิชาการ แรงงานชำนาญการรักษาราชการแทน , นางสาวสุภารัตน์  บุณยามิน นักวิชาการปฏิบัติการ และ นางสาวรัชภร  ศิลปะขจร  นักวิชาการแรงงาน เข้ามา บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด ( มหาชน ) เพื่อร่วมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  TO BE NUMBER ONE โดยมี นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ และ ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ , ตัวแทนนักฟุตบอล บริษัท ฯ เข้าร่วมต้อนรับ

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@m-chem.com