บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

เกี่ยวกับ TPA

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม จึงได้ทบทวนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และมีการประกาศใช้ใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
 2. ดำเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
 3. ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
 4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรพลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมา และ/หรือ ผู้มาติดต่อ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
 6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชน
 7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปี ของพนักงานทุกคน
 8. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
 9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
 10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแดวล้อม ตลอดจนวงจรอายุของผลิตภัณฑ์
 11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อน ด้วยการประหยัดพลังงาน

 

 
ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความยั่งยืนในปี 2564


ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปกป้องและรักษา สิ่งแวดล้อมบริษัทมีระบบการจัดการแบบบูรณาการด้านQuality Safety Health และ Environment โดยมีการพิจารณาด้าน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมมีการตรวจสอบการ ดำเนินการของโรงงานและพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆเช่นISO14001, ISO 9001, TIS 18001 (มอก. 18001) โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ใบรับรอง / เกียรติบัตร ออกโดยสถาบัน ปีที่ได้รับการรับรอง
ISO9001:2015 (Quality System) TUV NORD 5 สิงหาคม 2563
TIS18001:2554 (Safety System) MASCI 9 สิงหาคม 2563
ISO14001:2015 (Environment System) TUV NORD 7 ธันวาคม 2564

 


ISO9001

ISO14001

TIS18001

 

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในรอบปี2564
เหตุการณ์ จำนวน
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน1-3วัน 0 ราย
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 0 ราย
เหตุการณ์เพลิงไหม้ 0 ครั้ง
เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน 0 ครั้ง

 

 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com