บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

เกี่ยวกับ TPA

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร

เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร

ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย

กรรมการผู้จัดการ

นายวิวัฒน์ หอมละออ

ผู้จัดการโรงงาน

นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการบุคคล/กฎหมาย

นายสรชัย วิบูลชุติกุล

ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

น.ส.ภัทราภรณ์ แสงเทศ

Supply Chain Manager

นางสาวอัมพา มะหาจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน

นายโยทิน ธำรงเสาวภาคย์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง

นายไพรัช ขำดี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค

นางสาวธจิรา ไวยพุฒ

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา

ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

นางสมปอง อัศวะศิริจินดา

ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วชิงดวง

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายวิทยา มงคลขจิต

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์

นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์

Warehouse & Distribution ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

นางสาวชัญญ์ณัฐ จงรุ่งเรืองไสว

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com