บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

เกี่ยวกับ TPA

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร

เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร

ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย

กรรมการผู้จัดการ

นายวิวัฒน์ หอมละออ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล

ผู้ควบคุมทางการเงิน / IT

นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการบุคคล/กฎหมาย

นายสรชัย วิบูลชุติกุล

ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

น.ส.ภัทราภรณ์ แสงเทศ

Supply Chain Manager

นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com