บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

เกี่ยวกับ TPA

สาส์นจากประธานกรรมการ

chee ming tok tpaในรายงานฉบับแรกของข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) หรือ “ทีพีเอ” อันดับแรก ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคณะกรรมกาและฝ่ายบริหารมาตลอดทั้งปี และขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนและมุ่งมั่นทํางานตลอดปี 2566 นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณประธานกรรมการท่านก่อน ดร.เบนจามิน แฮร์ริส ที่ได้วางกระบวนการดําเนินงานและธุรกิจไว้ในช่วงต้นปี 2566 ซึ่งช่่วยให้คณะทํางานของ ทีพีเอ สามารถสานต่องานและมุ่งความสนใจไปที่การฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่มีผลกําไรดีในครึ่งหลังของปี 2566

2566 เป็นปีที่เราปรับโครงสร้างภายใน ทีพีเอ โดยมุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานในส่วนกําไรสุทธิและการกลับมาจับตลาดในประเทศและตลาดการส่งออก ในการนี้ กรรมการผู้จัดการ ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย และทีมผู้บริหารระดับสูงได้มีบทบาทสําคัญในการวางกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การควบคุมเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างจํากัด และการปรับปรุงการบริหารห่วงโซ่อุปทานของเรา เพื่อเปลี่ยน “ทีพีเอ ให้เป็นธุรกิจที่สร้างผลกําไรอย่างมั่นคงในปี 2566 พร้อมรากฐานที่สร้างขึ้นสําหรับบริษัทที่ดี” ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งที่จะกล่าวว่า ถึงแม้ว่าในปี 2565 บริษัทฯ จะมีความสามารถในการทํากําไรเชิงลบเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีหลัง แต่บริษัทฯ ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยความพยายามของฝ่ายบริหารและพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันแก้สถานการณ์ให้ธุรกิจกลับมามีความสามารถในการทํากําไรเชิงบวกอีกครั้งตลอดปี 2566 ถึงแม้ว่าความสามารถในการทํากําไรจะต่ำากว่าระดับที่คาดการณ์อย่างมีนัยสําคัญก็ตาม

โดยทั่วไปแล้ว เศรษฐกิจในประเทศยังคงอ่อนแอในช่วงระยะเวลาส่วนใหญ่ของปี โดยอยู่ในระดับ 1.9% สําหรับ ปี 2566 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.2% และอัตราการเติบโตก็ทรุดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ 2.5% อัตราการเติบโตของปี 2566 ชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอทั่วโลกซึ่งส่งผลต่อประเทศที่เน้นการส่งออกส่วนมากของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประจําปีของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนมีการเติบโตที่เชื่องช้าในปีก่อน เนื่องจากภาวะชะลอตัวทั่วโลก ท่ามกลางนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของธนาคารกลางและภาวะเศรษฐกิจซบเซาในประเทศจีน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดสําหรับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจิของรัฐบาลซึ่งมีมติว่าด้วยนโยบายทางการเงินโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการบริโภคในประเทศจะมีความสําคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2566 อยู่ที่ 800 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (767 ล้้านบาท) เล็กน้อย กล่าวคือ 4% อย่างไรก็ตาม กําไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นจากปี 2565 อย่างมีนัยสําคััญ โดยเพิ่มจาก -21 ล้านบาท เป็น 12 ล้านบาท กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนี้หลักๆ แล้วเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบสําคัญที่อ่อนตัวลง (ราคาสารเมทิลเมตะคริเลจ (MMA) ลดลง 18% เมื่อเทียบกับปี 2565) ประกอบกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น(8.0 kMT ในปี 2566 เทียบกับ 7.1 kMT ในปี 2565) และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน นอกจากนี้ การที่ฝ่ายพาณิชย์ของเรากลับมามุ่งเน้นที่ตลาดการส่งออกทําให้ธุรกิจการส่งออกของ ทีพีเอ ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีลูกค้ารายใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Casting) ของเราในภูมิภาคตะวันออกกลาง อินเดีย ทวีปอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ขณะที่ในประเทศไทย ทีพีเอสามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่ในช่วงหลังของปี ธุรกิจแผ่นแบบรีด (Extrusion) ยังคงมีผลประกอบการไม่ดีนัก เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์จากลูกค้าในประเทศยอดขายที่ต่ำในภาคอุุตสาหกรรมยานยนต์ และตลาดดั้งเดิมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาล ยังคงเป็นจุดมุ่งเน้นของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ยังคงรักษาและพัฒนากระบวนการบรรษัทภิบาลและการควบคุมภายในพร้้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกฎหมายและความคาดหวังทั่วไปในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เมื่อมองไปยังปี 2567 ความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมภายนอกยังคงดําเนินจากปี 2566 ถึงปี 2567 โดยมาจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดทางการค้า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และต้นทุนเงินเฟ้อ
ความกดดันด้านต้นทุนการขนส่ง เนื่องด้วยข้อห้ามในเส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกจากความขัดแย้งที่ยังคงดําเนินอยู่ในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก ได้ส่งผลให้เกิดความกดดันด้านต้นทุนในธุรกิจการส่งออกของเราอีกทั้ง เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2567 ยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ และมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และคาดว่าจะอยู่ในช่วง 2.2 - 3.2% ซึ่งสูงขึ้น 1.9% จากปี 2566 นอกจากนี้ยัังมีความท้าทายในประเทศอยู่ เนื่องจากในปี 2566 คู่แข่งรายใหญ่ในประเทศของเราได้ผนึกกําลังกันในบางส่วน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทีพีเอ เพิ่มส่วนแบ่งในตลาดและกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกันบริษัทฯ คาดว่า ราคาวัตถุดิบสำคัญ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเมทิลิเมตะคริเลต) ไม่มีแนวโน้มที่จะคงราคาต่ำเช่นในปี 2566 เนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์/อุปทาน ที่คาดการณ์ในปี 2567 นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้นสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของทีพีเอ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ เนื่องจากฐานผู้ค้า (suppliers) ที่แข็งแกร่งภายในประเทศและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นจากผู้ผลิตอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ฝ่ายบริหารได้ดําเนินงานในเรื่องงบประมาณที่ครอบคลุมสําหรับปี 2567 เพื่อสนับสนุนตลาดใหม่ๆ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการเติบโต การขยายธุรกิจการส่งออก และกระบวนการบริหารสําหรับการติดตามการดําเนินงานเดือนต่อเดือน/การปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงบประมาณโดยรวมประจําปี 2567 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

โดยสรุปแล้ว ปี 2566 เป็นปีที่ ทีพีเอได้ฟื้นฟูธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความท้าทายฝ่ายบริหารได้จัดทําแผนประจําปี 2567 ที่มีความท้าทาย ซึ่งผ่านขั้นตอนการพิจิารณามาอย่างดีและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และคณะกรรมการก็ได้อนุมัติแผนนั้นเรียบร้อยแล้ว แผนประจําปีจะสานต่องานฟื้นฟูธุรกิจของทีพีเอ เพื่อให้มีความสามารถในการทํากําไรที่มั่นคงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะต้องมีการใช้กลยุทธ์และการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ และส่งมอบผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ในนามของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนเรา
สุดท้ายและสําคัญอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้มุ่งมั่นทํางาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่ง
การสนับสนุนและเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานภายในบริษัท โดยกําหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนไปพร้อมกันอย่างเหนียวแน่น ตลอดจนการทํางานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดปีในการควบคุมดูแลโรงงานอย่างปลอดภัยและวางใจได้ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ


นาย ชี หมิง ต๊ก
ประธานกรรมการบริษัท


 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com