บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

เกี่ยวกับ TPA

จรรยาบรรณ

 

 

แนวทางและผลการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำคำแนะนำภายใต้หลักปฎิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฎิบัติ 8 ข้อสำหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ได้แก่

  1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
  3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
  4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
  5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
  6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซด์ของบริษัทแล้วโดยในปี 2563 บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ กลต ครบถ้วนทุกหลักการ

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือฐานะทางสังคม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีบทบาทอย่างมากต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com