การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญฯ บนเว็บไซด์ของบริษัท

12 May 2009

ที่ กต 17/2552

วันที่ 11 พฤษภาคม 2552

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2551 บนเว็บไซด์ของบริษัท ฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552เวลา 10.00 น.ที่โรงแรมรอยัลซิตี้แล้วนั้น

บริษัท ฯ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ดังกล่าวบนเว็บไซด์ของบริษัท ฯ ที่ www.thaipolyacrylic.com ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี)
กรรมการผู้จัดการ