การฝากเงินประเภทตั๋วแลกเงินกับธนาคารกรุงเทพ

28 December 2009

ที่ กต.035/2552

วันที่ 25 ธันวาคม 2552

เรื่อง การฝากเงินประเภทตั๋วแลกเงินกับธนาคารกรุงเทพฯ

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิคจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ได้มีมติ ให้นำเงิน cash surplus ประมาณ 70 ล้านบาท นำมาหาประโยชน์จากดอกเบี้ยเงินฝากเป็นประเภทตั๋วแลกเงิน ระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.125% ซึ่งสูงกว่าการฝากประเภทสะสมทรัพย์ ที่มีอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในระยะเวลาเดียวกัน กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย

 

เรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
(นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี)
กรรมการผู้จัดการ