ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ช่าง Boiler ควบคุมหม้อไอน้ำ

Date Posted: 08/09/2020

คุณสมบัติ

- ควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯ ให้เป็นไปตามมาตราฐาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์หม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ ทุกอย่างก่อนลงมือปฏิบัติ
- ประสานงาน/ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ มีการชำรุดของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ช่าง Boiler ควบคุมหม้อไอน้ำ
Boiler
13,200 บาท
สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ค่าเบี้ยความประพฤติ, พนักงานดีเด่น
- โบนัสประจำปี
- กีฬาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต (ประกันหมู่)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลืองานฉาปนกิจ
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท

พนักงานขาย

Date Posted: 08/09/2020

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีพาหนะเป็นของตัวเอง
4.มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี

รายละเอียดงาน
1.วางแผนการขาย/ติดต่อ/เสนอขาย/ติดตามการขายสินค้าที่รับผิดชอบ
2.รักษาฐานลูกค้าเก่า
3.หาลูกค้าใหม่
4.ติดตามประสานงานกับลูกค้า
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานขาย
Sales Representative
ตามตกลง
สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ค่าเบี้ยความประพฤติ, พนักงานดีเด่น
- โบนัสประจำปี
- กีฬาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต (ประกันหมู่)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลืองานฉาปนกิจ
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท
- ค่าตำแหน่ง

พนักงานฝ่ายผลิต

Date Posted: 08/09/2020

คุณสมบัติ

1.อายุ 18 ปีขึ้น
2.ชาย/หญิง
3.สามารถทำงานเป็นกะได้
4.วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานในสายการผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต
9,800 -13,200 บาท ( ยังไม่รวม OT )
สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ค่าเบี้ยความประพฤติ, พนักงานดีเด่น
- โบนัสประจำปี
- กีฬาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต (ประกันหมู่)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลืองานฉาปนกิจ
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท
- ค่าตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

Date Posted: 30/09/2020

คุณสมบัติ

- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน และการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
- หากเคยผ่านงานที่เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก หรือ เคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
- ช่วยหลือและสนับสนุนการบริหารจัดการการผลิตในโรงงานแผ่นพลาสติกในระบบหล่อและระบบรีด
- บริหารจัดการงานในด้านควบคุมและปรับปรุงคุณภาพสินค้า
- สนับสนุุนและปรับปรุงระบบการผลิต ให้สอดคล้องตามเป้าหมาย
- สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย / อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิต
- ประสานช่วยเหลืองานด้านการฝึกอบรมในฝ่ายผลิต
ตามตกลง