เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างหุ้น และการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 121,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 939 69,588,939 57.27
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 8 51,911,061 42.73
รวมทั้งสิ้น 947 121,500,000 100%

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

No. ชื่อ/บริษัท จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED 51,374,360 42.28
2 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด 41,450,530 34.12
3 นายทนงศักดิ์ ลิ้มไชยาวัฒน์ 2,300,000 1.89
4 นางอรุณศรี เจียรเดโช 1,930,000 1.59
5 นายสุรินทร์ ลิ้มไชยาวัฒน์ 1,560,000 1.28
6 นายเกษมศักดิ์ ลิ้มไชยาวัฒน์ 1,111,200 0.92
7 นายสราวุธ ลิ้มไชยาวัฒน์ 1,032,500 0.85
8 น.ส.จงกล งามเลิศชัย 1,020,400 0.84
9 นายสมชัย ลิ้มไชยาวัฒน์ 987,000 0.81
10 นางสาว สุพัฒตา ไพเราะประเสริฐ 794,700 0.65

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท
No.  รายชื่อกรรมการ หุ้นสามัญ (หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม/ลด ระหว่างปี
1.

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
2.

นาย รักชัย สกุลธีระ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
30,000
-
30,000
-
3.

นายชินยะ ยาโนะ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
4.

นายได โอยามะ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
5.

นายมาร์ติน เทย์เซ่น
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
6.

นายอดัม โจนาธาน สโลน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
7.

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
- - -
8.

นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
9.

นาย เจษฏา ว่องวัฒนะสิน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-

 

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง
No.  รายชื่อผู้บริหาร หุ้นสามัญ (หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม/ลด ระหว่างปี
1.

นายวิวัฒน์  หอมละออ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
2,000
-
2,000
-
-
-
2.

นายธเนตร  ขำเชิดชูไชย
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
2,000
-
2,000
-
-
-
3.

นายธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
21,000
-
21,000
-
-
-
4.

นางสาว สุรวดี ลีทวีกุล
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
5.

นาย อภิชัย ศรีมหันต์
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
6.

นาย สรชัย วิบูลชุติกุล
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-

หมายเหตุ:
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

  1. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
  2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  3. นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น