เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส

ประธานกรรมการ

นายรักชัย สกุลธีระ

กรรมการบริหาร

นายชินยะ ยาโน

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายเจษฏา ว่องวัฒนะสิน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร

นาย มาร์ติน เทย์เซ่น

กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร

นายได โอยามะ

กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร

นายอดัม โจนาธาน สโลน

กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

นายรักชัย สกุลธีระ

เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายรักชัย สกุลธีระ

กรรมการผู้จัดการ

นายธเนตร ขำเชิดชูไชย

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

นายวิวัฒน์ หอมละออ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการบุคคล/กฎหมาย

นายสรชัย วิบูลชุติกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าแะพาณิชย์

นายอภิชัย ศรีมหันต์

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน

นายโยทิน ธำรงเสาวภาคย์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง

นายไพรัช ขำดี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค

นางสาวจันจิรา ทุมสอน

ผู้จัดการฝ่ายขายระหว่างประเทศ

นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา

ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

นางสมปอง อัศวะศิริจินดา

ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ

นายวิทยา มงคลขจิต

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์

นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

น.ส.ธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล

ผู้ตรวจสอบภายใน

น.ส.อินทิพร ตัณฑ์อำไพ

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ