CSR

รณรงค์เมาไม่ขับ

11/04/2019

กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ระแวดระวังการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะ กลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด

Continue reading »

กิจกรรมร่วมผังเมืองสีเขียว

22/03/2019

กิจกรรมการร่วมผังเมืองสีเขียว ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม โดยเป็นโครงการที่จัดร่วมกับในเขตชุมชนอ้อมน้อย ซึ่งอยากให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่  และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

Continue reading »

รณรงค์สวมหมวกกันน็อค

22/02/2019

กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย สร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ให้กับพนักงาน

Continue reading »

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

11/02/2019

เลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ด้อยโอกาสในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล  ณ  มูลนิธิเด็ก บ้านเด็กสานรัก และเด็กทานตะวัน ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Continue reading »