CSR

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

17/05/2019

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแจกต้นกล้าไม้ใหญ่ โดยได้รับต้นกล้าไม้ใหญ่ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล และได้นำให้กับพนักงานนำไปปลูกที่บ้าน จำนวน 100 ต้น

Continue reading »

โครงการต้านยาเสพติด

16/05/2019

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) รณรงค์ตามแนวทางมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  
  และให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและแนวทางการป้องปราบยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Continue reading »

รณรงค์ไข้หวัดใหญ่

20/04/2019

กิจกรรมรณรงค์ไข้หวัดใหญ่  เพื่อให้พนักงานมีความรู้วิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีทั้งภายในและภายนอกที่ทำงาน โดยเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยและการหยุดงาน

Continue reading »

Songkarn Festival

11/04/2019

กิจกรรมสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณและพระสังฆคุณ ในวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทย

Continue reading »