CSR

เข้าพรรษา

12/06/2019

กิจกรรมถวายหลอดไฟเข้าพรรษา  สืบสานพระพุทธศาสนา บริษัทตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้บริหารและพนักงานถวายหลอดไฟและมอบจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ให้แก่วัดนครชุ่มชื่นในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญ และที่เลื่อมใส ของชุมขนกระทุ่มล้ม

Continue reading »

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

10/06/2019

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัทร่วมกับพนักงานจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม  – 13 ตุลาคม 2562

Continue reading »

สนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน

08/06/2019

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานของบริษัท โดยมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ซึ่งในปี 2562 มีบุตรของพนักงาน เข้าเกณฑ์ คุณสมบัติ จำนวน 10 คน

Continue reading »

กิจกรรมอาสาสมัคร

04/05/2019

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด บริเวณชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท เพื่อให้พนักงานตระหนักและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด และทำงานเพื่อชุมชน

Continue reading »