CSR

วันแม่แห่งชาติ

12/08/2019

กิจกรรมการส่งเสริมวันแม่แห่งชาติ ปี2562  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมวันแม่ โดยให้พนักงานส่งรูปภาพถ่ายกับครอบครัวเข้าประกวด และมีพนักงานเข้าร่วมส่งภาพประกวด  จำนวน 40 คน

Continue reading »

เข้าพรรษา

12/06/2019

กิจกรรมถวายหลอดไฟเข้าพรรษา  สืบสานพระพุทธศาสนา บริษัทตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้บริหารและพนักงานถวายหลอดไฟและมอบจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ให้แก่วัดนครชุ่มชื่นในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญ และที่เลื่อมใส ของชุมขนกระทุ่มล้ม

Continue reading »

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

10/06/2019

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัทร่วมกับพนักงานจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม  – 13 ตุลาคม 2562

Continue reading »

สนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน

08/06/2019

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานของบริษัท โดยมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ซึ่งในปี 2562 มีบุตรของพนักงาน เข้าเกณฑ์ คุณสมบัติ จำนวน 10 คน

Continue reading »