CSR

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

24/10/2019

บริษัท ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน

Continue reading »

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

18/10/2019

กิจกรรมต่อต้าน สัปดาห์ต่อต้านการทุจริต  โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องขยายผลจากการได้รับรองจาก โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2560  
โดยกิจกรรมในปี 2562 นี้เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับ  
1 นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม ถึงตัวแทนบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ
2 ช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชั่นซึ่งรวมถึงการลักขโมย การมีผลประโยชน์ขัดกัน และการให้สินบน
3 นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับ ให้ความเป็นธรรม คุ้มครองพนักงาน และไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

Continue reading »

มอบแผ่นอะคริลิค

17/10/2019

กิจกรรมมอบแผ่นอะคริลิค   บริษัทได้มอบแผ่นอะคริลิค ชนิดใส ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม  จำนวน 36 แผ่น   โดยมี นายพิทยพุฒ  แก่นโต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นผู้รับมอบแผ่นอะคริลิค ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

Continue reading »

รณรงค์กำจัดยุงลาย

26/07/2019

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย  บริษัทและพนักงานร่วมรณรงค์เกี่ยวกับ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกัน3โรคร้าย ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค

Continue reading »