CSR

กิจกรรมต่อต้าน สัปดาห์Anti Corruption

01/12/2020

กิจกรรมต่อต้าน สัปดาห์Anti Corruption โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องขยายผลจากการได้รับรองจาก โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2560  
โดยกิจกรรมในปี 2563 นี้เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับ  
1 นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม ถึงตัวแทนบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ
2 ช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชั่นซึ่งรวมถึงการลักขโมย การมีผลประโยชน์ขัดกัน และการให้สินบน
3 นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับ ให้ความเป็นธรรม คุ้มครองพนักงาน และไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

Continue reading »

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน

10/11/2020

บริษัท ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน

Continue reading »

มาตราการป้องกัน Covid19

30/09/2020

บริษัท ตระหนักถึงการแพร่ระบาดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องการการติดเชื้อ เช่น 1.ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆด้วยสบู่ 2.เลี่ยงการไปในจุดเสี่ยง 3.ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร 4.สวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนหรือที่แออัด 5.ลดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก 6.กินร้อนช้อนกลาง 7.เช็คอาการตนเองสม่ำเสมอ ฯลฯ  ทั้งนี้ในช่วงเดือนกันยายน บริษัท ร่วมกับ หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ และใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

Continue reading »

กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

29/09/2020

กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
โดยคุณรักชัย สกุลธีระ  เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร กับนายรัฐศาสตร์  ชิดชู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

Continue reading »