CSR

กีฬาต้านยาเสพติด

26/12/2019

บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ปิงปอง วอลเลย์บอล
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดและให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ฟุตบอลชาย  89 คน ฟุตบอลหญิง 30 คน   ตะกร้อ 26 คน  ปิงปอง 61 คน   วอลเลย์บอลหญิง 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้