CSR

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

24/10/2019

บริษัท ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน