CSR

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

18/10/2019

กิจกรรมต่อต้าน สัปดาห์ต่อต้านการทุจริต  โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องขยายผลจากการได้รับรองจาก โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2560  
โดยกิจกรรมในปี 2562 นี้เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับ  
1 นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม ถึงตัวแทนบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ
2 ช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชั่นซึ่งรวมถึงการลักขโมย การมีผลประโยชน์ขัดกัน และการให้สินบน
3 นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับ ให้ความเป็นธรรม คุ้มครองพนักงาน และไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน