CSR

รณรงค์กำจัดยุงลาย

26/07/2019

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย  บริษัทและพนักงานร่วมรณรงค์เกี่ยวกับ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกัน3โรคร้าย ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค