Careers

Job Opportunities

Boiler

Date Posted: 08/09/2020

Qualification


- ควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯให้เป็นไปตามมาตราฐาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์หม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ ทุกอย่างก่อนลงมือปฏิบัติ
- ประสานงาน/ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ มีการชำรุดของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Boiler
Nakornpathom
13,200 Baht
Employee Welfare

- ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ค่าเบี้ยความประพฤติ, พนักงานดีเด่น
- โบนัสประจำปี
- กีฬาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต (ประกันหมู่)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลืองานฉาปนกิจ
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท

Sales Representative

Date Posted: 08/09/2020

Qualification

1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีพาหนะเป็นของตัวเอง
4.มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี

Job Description
1.วางแผนการขาย/ติดต่อ/เสนอขาย/ติดตามการขายสินค้าที่รับผิดชอบ
2.รักษาฐานลูกค้าเก่า
3.หาลูกค้าใหม่
4.ติดตามประสานงานกับลูกค้า
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Sales Representative
Sathorn
N/A
Employee Welfare

- ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ค่าเบี้ยความประพฤติ, พนักงานดีเด่น
- โบนัสประจำปี
- กีฬาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต (ประกันหมู่)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลืองานฉาปนกิจ
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท
- ค่าตำแหน่ง

พนักงานฝ่ายผลิต

Date Posted: 08/09/2020

Qualification

1.อายุ 18 ปีขึ้น
2.ชาย/หญิง
3.สามารถทำงานเป็นกะได้
4.วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

Job Description
ปฏิบัติงานในสายการผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต
Nakornpathom
9,800 -13,200 บาท ( ยังไม่รวม OT )
Employee Welfare

- ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ค่าเบี้ยความประพฤติ, พนักงานดีเด่น
- โบนัสประจำปี
- กีฬาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต (ประกันหมู่)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลืองานฉาปนกิจ
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท
- ค่าตำแหน่ง