TH EN

เกี่ยวกับ TPA

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร

เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายวิวัฒน์ หอมละออ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการบุคคล/กฎหมาย

นายสรชัย วิบูลชุติกุล

ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

นายอภิชัย ศรีมหันต์

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน

นายโยทิน ธำรงเสาวภาคย์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง

นายไพรัช ขำดี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค

นางสาวจันจิรา ทุมสอน

ผู้จัดการฝ่ายขายระหว่างประเทศ

นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา

ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

นางสมปอง อัศวะศิริจินดา

ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ

นายวิทยา มงคลขจิต

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์

นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์

Warehouse & Distribution ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

นางสาวชัญญ์ณัฐ จงรุ่งเรืองไสว

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@m-chem.com